يا علي مدد

مي خوام خوشحال باشم،
مي خوام خيالم راحت باشه، هميشه موقع شروع يه مرحله جديد از زندگيم اضطراب خيلي اذيتم ميکنه،
ولي امشب مي خوام اميدوار باشم،
شايد اتفاقي به نظر برسه ام من نمي تونم اتفاق ببينمش،
که شبي که داري يکي از تصميمهاي مهم زندگيتو مي گيري به خودت بياي و ببيني فردا عيده،
نمي تونم خوشحال نشم،
ازم بر نمياد، حتي اگر دنيا بهم بگه، اين احساسم بيربطه، من حرف خودمو ميزنم.
آقا جون، ميشناسي منو، از همه چيزم باخبري،
توضيح زيادي نميدم،
قسمت هم نميدم،
شما که روز عاديش دست رد به سينه کسي نمي زنين،
چطور ممکنه همچين شبي خواسته کسي رو رد کنين،
آقا کمکم کنيد،
آقا کمکم کنيد،
آقا کمکم کنيد،

عيد همگيتون مبارک،
شما رو به خدا برام دعا کنيد،
يا علي مدد.

/ 0 نظر / 7 بازدید