رب اشرح لي صدري

بد جوري به هم گره خوردم،
يه موقعهايي ميشه اونقدر کارام به هم ميپيچه،
اونقدر کار عقب مونده دارم،
که براي بعضياش جز حرص خوردن هيچ کاري نميتونم بکنم،
الان از همون موقعهاست،

برام دعا کنيد،
يا علي مدد،

/ 2 نظر / 3 بازدید
Maisam.Z.P

مدد ... رحم ... ارحم ترحم ...