علي امام است.

« مثلا يک نابغه، يک پارسا، يک شاعر يا نويسنده، يک مخترع يا مکتشف بزرگ، يک ايدئولوگ يا صاحب مکتب و يا يک قهرمان انقلابي و ملي و حتي يک قهرمان ورزش، زيبايي اندام، وزن، عمر، طول قد... ايده و صفات جزء ذات اوست نه با انتخاب تعيين مي شود و تحقق پيدا ميکند و نه با انتصاب و نه کانديدا شدن درباره اش معني دارد. اگر منصوب بشود يا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم يا نشود و يا هردو بشود يا هيچ کدام نشود، اين شخص نابغه است،ولو هيچ کس از مردم دنيا به نبوغ او پي نبرده باشند و هيچ فردي يا مقامي او را تائيد نکرده باشد، اورا به اين مقام منصوب نکرده باشد. اينکه هگل نابغه فلسفه و بتهوون نابغه موسيقي و مارکس بنيانگذار سوسياليسم علمي و گاندي تجسم روح و فرهنگ و معنويت هندي و محمد علي کلي قهرمان مشت زني جهان... است، فرق دارد با اين که خروشچف نخست وزير شوروي است و نهرو نخست وزير هند و آقاي خسرواني رئيس تربيت بدني، بلکه شبيه اين واقعيت است که مثلا، نياگارا بزرگترين آبشار جهان است و قله دماوند بلندترين قله ايران وشير نيرومند ترين و عقاب بلند پرواز ترين و انسان کامل ترين موجودات زنده زمين و درست به همين معني و به همين گونه و با همين تعبير و تلقي، علي امام است.

دکتر علي شريعتي، مجموعه آثار 26، مقاله امت و امامت.

يا علي مدد، التماس دعا.

/ 0 نظر / 4 بازدید