ريا

آفت بزرگ ملت ما دوروييه،
وقتي مردم رو بترسونيم از اين که حرفي غير از حرفهاي تائيد شده بزنند،
وقتي براي اعتقادات خودمون تقدسي وحي گونه قائل باشيم،
وقتي اجازه نديم کسي جز آنچه که ما مي خوايم به زبون بياره،
وقتي اجازه نقد کردن رو از مردم بگيريم،
اوضاع اينجوري ميشه که الان هست،
اونوقته که هر کسي مجبور ميشه به شکل دلخواه حاکم در بياد،
اونوقته که ديگه هيچ حريمي براي هيچ چيز نمي مونه.
يا علي مدد،
آلتماس دعا.

/ 0 نظر / 3 بازدید