گريه

اگه يه روز بچه دار بشم٬
اگه بچه ام پسر باشه٬
قسم مي خورم که هيچوقت بهش نگم گريه نکن.
بهش نمي گم گريه کار دختراست٬
بهش نميگم مرد که گريه نمي کنه٬
نمي ذارم يادش بره گريه چه شکليه.
بهش ميگم مرد اونه که هر کاري رو هر جا لازمه بکنه٬
بهش مي گم مرد اگر گريه نکنه دلش مي پوسه٬
بهش مي گم....
خدايا فرصت گريه مي خوام.
بهم فرصت اشک بده٬
فرصت درددل٬
فرصت ناله٬
فرصت فرار٬
از خودم٬
خدايا تو رو به اون شکاف ديوار خونه ات٬
به اون شکاف که هنوز کسي نتونسته محوش کنه٬
به اون مادر و کودکي که ديشب از اون شکاف اومدند تو خونه ات٬
به من نگاه کن.يا علي.

/ 0 نظر / 2 بازدید